Loại Mã Hóa Scrypt

ANTMINER L3 Công suất máy:504MH/s Nguồn tiêu thụ:800W

Coin Thu Nhập $(24h) Lợi nhuận(Giờ|Ngày
Tháng|Năm)
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 17,94 136% | 128%
132% | 130%
Moon Mooncoin(MOON) 19,37 140% | 137%
130% | 119%
Pink Pinkcoin(PINK) 12,27 89% | 91%
97% | 94%
Note DNotes(NOTE) 13,19 106% | 97%
96% | 93%
Gmc GameCredits(GAME) 13,33 136% | 98%
96% | 89%
Linx Linx(LINX) 9,71 129% | 75%
92% | 113%
Wdc Worldcoin(WDC) 12,50 94% | 93%
94% | 95%
Digibytelogo DGB-Scrypt(DGB) 13,05 99% | 96%
96% | 92%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 10,89 83% | 83%
85% | 83%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 10,86 89% | 82%
93% | 38%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 10,27 78% | 79%
69% | 65%
Xvg Verge-Scrypt(XVG) 13,66 71% | 100%
104% | 98%
Cat Catcoin(CAT) 8,91 83% | 78%
73% | 64%
Bta2 Bata(BTA) 1,29 14% | 21%
20% | 19%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,59 2% | 2%
2% | 2%
Via Viacoin(VIA) -1,75 1% | 1%
1% | 1%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,90 0% | 0%
0% | 0%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) Scrypt -0,46 48% | 41%
41% | 43%
Nlg Gulden(NLG) Scrypt -0,49 18% | 41%
42% | 42%
Linx Linx(LINX) Scrypt -0,24 35% | 48%
50% | 48%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) Scrypt -0,31 52% | 46%
47% | 47%
Litecoin logo Litecoin(LTC) Scrypt -0,33 44% | 45%
45% | 44%
Aur AUR-Scrypt(AUR) Scrypt -0,54 52% | 39%
31% | 34%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt Scrypt -0,16 45% | 50%
50% | 48%
Flo2 Florin(FLO) Scrypt -0,40 37% | 43%
48% | 50%
Bta2 Bata(BTA) Scrypt -0,66 37% | 36%
33% | 32%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) Scrypt -0,46 48% | 42%
42% | 44%
Note DNotes(NOTE) Scrypt 2,66 56% | 57%
57% | 52%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) Scrypt -1,85 3% | 2%
2% | 2%
Via Viacoin(VIA) Scrypt -1,90 1% | 1%
1% | 1%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) Scrypt -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) -0,31 63% | 45%
46% | 44%
Via Viacoin(VIA) -1,90 1% | 1%
1% | 1%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt -0,21 50% | 47%
46% | 44%
Litecoin logo Litecoin(LTC) -0,23 47% | 47%
47% | 45%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) -0,43 42% | 42%
44% | 44%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) -0,44 55% | 42%
43% | 44%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) -0,30 32% | 46%
47% | 47%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,84 2% | 2%
2% | 2%
Via Viacoin(VIA) -1,89 1% | 1%
1% | 1%
Linx Linx(LINX) -0,37 26% | 44%
42% | 39%
Linx Linx(LINX) -0,33 48% | 44%
43% | 39%
Flo2 Florin(FLO) -0,37 40% | 44%
49% | 51%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) -0,46 48% | 41%
41% | 43%
Bta2 Bata(BTA) -0,65 37% | 36%
33% | 32%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) -0,17 57% | 49%
49% | 48%
Litecoin logo Litecoin(LTC) -0,24 46% | 47%
47% | 45%
Aur AUR-Scrypt(AUR) -0,72 21% | 34%
32% | 35%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) -0,44 61% | 42%
43% | 44%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt -0,15 50% | 49%
47% | 45%
Gmc GameCredits(GAME) Scrypt -0,37 39% | 44%
43% | 44%
Wdc Worldcoin(WDC) Scrypt -0,38 47% | 44%
42% | 40%
Litecoin logo Litecoin(LTC) -0,29 46% | 46%
46% | 44%
Linx Linx(LINX) -0,24 42% | 48%
50% | 48%
Bta2 Bata(BTA) -0,65 37% | 36%
33% | 32%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) -0,31 32% | 45%
44% | 45%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,84 2% | 2%
2% | 2%
Flo2 Florin(FLO) -0,29 45% | 47%
53% | 56%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt -0,10 49% | 50%
49% | 47%
Nlg Gulden(NLG) -0,45 33% | 42%
44% | 44%
Nlg Gulden(NLG) -0,45 31% | 42%
44% | 43%
Flo2 Florin(FLO) -0,20 42% | 48%
54% | 53%
Via Viacoin(VIA) -1,90 1% | 1%
1% | 1%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,85 3% | 2%
2% | 2%
Gmc GameCredits(GAME) -0,42 34% | 42%
43% | 42%
Aur AUR-Scrypt(AUR) -0,68 34% | 35%
31% | 34%
Aur AUR-Scrypt(AUR) -0,66 45% | 36%
31% | 34%
Gmc GameCredits(GAME) -0,45 44% | 41%
42% | 42%
Nlg Gulden(NLG) -0,49 39% | 41%
43% | 42%
Gmc GameCredits(GAME) -0,38 18% | 43%
44% | 44%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) -0,31 66% | 45%
44% | 46%
Bta2 Bata(BTA) -0,63 34% | 37%
33% | 32%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
1 Worldcoin(WDC) -0,43 46% | 42%
42% | 40%
1 Worldcoin(WDC) -0,44 53% | 43%
43% | 41%
1 Worldcoin(WDC) -0,42 46% | 42%
44% | 40%

Loại Mã Hóa SHA-256

Antminer S9 Công suất máy:14Th/s Nguồn tiêu thụ:1370W

Coin Thu Nhập $(24h) Lợi nhuận(Giờ|Ngày
Tháng|Năm)
Ppc Peercoin(PPC) 14,30 114% | 113%
113% | 111%
Nicehash2 Nicehash-SHA 12,61 101% | 102%
104% | 109%
Btclogo Bitcoin(BTC) 12,23 100% | 100%
100% | 100%
Dem Deutsche 11,93 105% | 98%
98% | 97%
Digibytelogo DGB-SHA(DGB) 11,11 98% | 93%
91% | 90%
Bcc BitcoinCash(BCC) 10,37 88% | 88%
71% | 101%
Mzc Mazacoin(MZC) 5,85 70% | 59%
64% | 68%
Zet Zetacoin(ZET) 2,60 44% | 38%
37% | 36%
Crw2 Crown(CRW) -3,19 1% | 1%
1% | 1%
Myr Myriad-SHA(XMY) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Unit Universal(UNIT) SHA-256 -0,10 84% | 91%
85% | 82%
Btclogo Bitcoin(BTC) SHA-256 0,23 100% | 100%
100% | 100%
Nicehash2 Nicehash-SHA SHA-256 0,26 101% | 101%
108% | 106%
Bcc BitcoinCash(BCH) SHA-256 0,09 101% | 96%
90% | 93%
Aur AUR-SHA(AUR) SHA-256 0,01 85% | 94%
90% | 86%
Dem Deutsche 0,11 93% | 97%
92% | 84%
Ppc Peercoin(PPC) SHA-256 -0,08 91% | 91%
94% | 93%
Dgb DGB-SHA(DGB) SHA-256 -0,02 55% | 93%
95% | 97%
Zet Zetacoin(ZET) SHA-256 -2,65 18% | 18%
23% | 25%
Crw2 Crown(CRW) SHA-256 -3,28 0% | 0%
0% | 0%
Uno Unobtanium(UNO) SHA-256 -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Myr Myriad-SHA(XMY) SHA-256 -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Ppc Peercoin(PPC) 0,30 99% | 99%
98% | 98%
Unit Universal(UNIT) -0,25 100% | 85%
86% | 81%
Zet Zetacoin(ZET) -2,39 18% | 25%
25% | 25%
Dgb DGB-SHA(DGB) -0,13 100% | 90%
93% | 96%
Dem Deutsche 0,12 85% | 97%
92% | 84%
Aur AUR-SHA(AUR) 0,05 56% | 95%
89% | 88%
Aur AUR-SHA(AUR) 0,12 57% | 98%
90% | 89%
Uno Unobtanium(UNO) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Crw2 Crown(CRW) -3,28 0% | 0%
0% | 0%
Crw2 Crown(CRW) -3,28 0% | 0%
0% | 0%
Nicehash2 Nicehash-SHA 0,54 107% | 105%
105% | 105%
Ppc Peercoin(PPC) -0,05 92% | 92%
95% | 94%
Bcc BitcoinCash(BCH) 0,15 94% | 96%
91% | 95%
Nicehash2 Nicehash-SHA 1,03 97% | 97%
105% | 101%
Zet Zetacoin(ZET) -2,64 18% | 18%
22% | 25%
Myr Myriad-SHA(XMY) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Uno Unobtanium(UNO) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Uno Unobtanium(UNO) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Nicehash2 Nicehash-SHA 0,84 97% | 97%
100% | 99%
Dem Deutsche -0,24 76% | 87%
79% | 79%
Myr Myriad-SHA(XMY) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Unit Universal(UNIT) -0,22 80% | 86%
86% | 82%
Ppc Peercoin(PPC) -0,06 92% | 92%
95% | 94%
Bcc BitcoinCash(BCH) 0,09 101% | 96%
90% | 93%
Zet Zetacoin(ZET) -2,40 20% | 25%
25% | 25%
Bcc BitcoinCash(BCH) 0,09 100% | 96%
90% | 93%
Dem Deutsche 0,12 104% | 97%
92% | 85%
Dgb DGB-SHA(DGB) 0,17 131% | 96%
97% | 99%
Dgb DGB-SHA(DGB) 0,17 110% | 96%
97% | 99%
Myr Myriad-SHA(XMY) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Btclogo Bitcoin(BTC) 0,24 100% | 100%
100% | 100%
Crw2 Crown(CRW) -3,28 0% | 0%
0% | 0%
Unit Universal(UNIT) -0,17 101% | 86%
90% | 84%
Btclogo Bitcoin(BTC) 0,34 100% | 100%
100% | 100%
Aur AUR-SHA(AUR) 0,28 100% | 99%
86% | 91%
Btclogo Bitcoin(BTC) 0,22 100% | 100%
100% | 100%

Loại Mã Hóa X11

D3 Công suất máy:15Th/s Nguồn tiêu thụ:1200W

Coin Thu Nhập $(24h) Lợi nhuận(Giờ|Ngày
Tháng|Năm)
Onix Onix(ONX) 6,76 71% | 62%
65% | 70%
Cann Cannabiscoin(CANN) 6,44 69% | 60%
65% | 67%
Dash darkcoin Dash(DASH) 6,20 66% | 59%
62% | 63%
Mue2 MonetaryUnit(MUE) 6,12 49% | 58%
60% | 61%
Infx Influxcoin(INFX) 5,05 62% | 51%
59% | 63%
Nicehash2 Nicehash-X11 6,21 60% | 59%
65% | 68%
Cream Creamcoin(CRM) 4,13 42% | 45%
48% | 47%
Dp DigitalpriceClassic(DPC) 2,26 47% | 33%
33% | 29%
Pxi Prime-XI(PXI) 3,23 59% | 39%
44% | 45%
Adz Adzcoin(ADZ) 6,30 76% | 55%
47% | 54%
Start Startcoin(START) 3,00 63% | 38%
32% | 32%
Smc Smartcoin(SMC) 0,83 18% | 22%
23% | 26%
Adz Adzcoin(ADZ) 2,45 9% | 34%
35% | 34%
Xmcc Monoeci(XMCC) X11 -2,08 27% | 23%
25% | 27%
Nicehash2 Nicehash-X11 X11 -1,00 60% | 53%
51% | 51%
Dash darkcoin Dash(DASH) X11 -1,58 43% | 37%
36% | 36%
Mue2 MonetaryUnit(MUE) X11 -1,63 51% | 36%
37% | 38%
Cann Cannabiscoin(CANN) X11 -1,25 47% | 46%
44% | 45%
Infx Influxcoin(INFX) X11 -1,36 43% | 43%
41% | 39%
Pxi Prime-XI(PXI) X11 -1,85 21% | 29%
39% | 39%
Onix Onix(ONX) X11 -1,54 33% | 38%
37% | 36%
Start Startcoin(START) X11 -2,27 20% | 17%
26% | 23%
Cream Creamcoin(CRM) X11 -2,71 4% | 5%
5% | 5%
Infx Influxcoin(INFX) -1,35 51% | 43%
41% | 39%
Start Startcoin(START) -2,24 51% | 18%
26% | 22%
Pxi Prime-XI(PXI) -1,21 40% | 46%
45% | 37%
Cann Cannabiscoin(CANN) -1,28 67% | 44%
46% | 46%
Nicehash2 Nicehash-X11 -1,14 40% | 48%
50% | 51%
Cann Cannabiscoin(CANN) -1,26 44% | 47%
44% | 45%
Onix Onix(ONX) -1,39 44% | 42%
41% | 40%
Nicehash2 Nicehash-X11 -1,12 44% | 49%
50% | 51%
Mue2 MonetaryUnit(MUE) -1,61 19% | 36%
37% | 38%
Infx Influxcoin(INFX) -1,35 44% | 43%
41% | 39%
Dash darkcoin Dash(DASH) -1,47 49% | 39%
38% | 37%
Xmcc Monoeci(XMCC) -2,06 27% | 23%
26% | 28%
Cream Creamcoin(CRM) -2,70 3% | 5%
5% | 5%
Start Startcoin(START) -2,27 20% | 17%
26% | 23%
Mue2 MonetaryUnit(MUE) -1,53 56% | 38%
39% | 38%
Cann Cannabiscoin(CANN) -1,26 46% | 45%
44% | 45%
Xmcc Monoeci(XMCC) -1,97 28% | 26%
27% | 27%
Start Startcoin(START) -2,26 37% | 18%
26% | 23%
Onix Onix(ONX) -1,52 45% | 38%
38% | 37%
Dash darkcoin Dash(DASH) -1,51 33% | 39%
37% | 36%
Dash darkcoin Dash(DASH) -1,57 31% | 37%
36% | 36%
Onix Onix(ONX) -1,50 35% | 38%
38% | 37%
Pxi Prime-XI(PXI) -1,86 21% | 29%
39% | 39%
Mue2 MonetaryUnit(MUE) -1,61 23% | 36%
37% | 37%
Pxi Prime-XI(PXI) -1,85 39% | 29%
38% | 37%
Infx Influxcoin(INFX) -1,35 42% | 43%
41% | 39%
Nicehash2 Nicehash-X11 -1,04 51% | 51%
50% | 52%
Xmcc Monoeci(XMCC) -2,00 22% | 25%
28% | 29%
Pac Paccoin($PAC) X11 -1,25 46% | 46%
43% | 42%
Pac Paccoin($PAC) -1,30 34% | 45%
43% | 42%
Pac Paccoin($PAC) -1,27 44% | 45%
43% | 42%
Cream Creamcoin(CRM) -2,70 4% | 5%
5% | 5%
Pac Paccoin($PAC) -1,25 39% | 46%
43% | 42%
Cream Creamcoin(CRM) -2,70 4% | 5%
5% | 5%