Loại Mã Hóa Scrypt

ANTMINER L3 Công suất máy:504MH/s Nguồn tiêu thụ:800W

Coin Thu Nhập $(24h) Lợi nhuận(Giờ|Ngày
Tháng|Năm)
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 17,94 136% | 128%
132% | 130%
Moon Mooncoin(MOON) 19,37 140% | 137%
130% | 119%
Pink Pinkcoin(PINK) 12,27 89% | 91%
97% | 94%
Note DNotes(NOTE) 13,19 106% | 97%
96% | 93%
Gmc GameCredits(GAME) 13,33 136% | 98%
96% | 89%
Linx Linx(LINX) 9,71 129% | 75%
92% | 113%
Wdc Worldcoin(WDC) 12,50 94% | 93%
94% | 95%
Digibytelogo DGB-Scrypt(DGB) 13,05 99% | 96%
96% | 92%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 10,89 83% | 83%
85% | 83%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 10,86 89% | 82%
93% | 38%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 10,27 78% | 79%
69% | 65%
Xvg Verge-Scrypt(XVG) 13,66 71% | 100%
104% | 98%
Cat Catcoin(CAT) 8,91 83% | 78%
73% | 64%
Bta2 Bata(BTA) 1,29 14% | 21%
20% | 19%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,59 2% | 2%
2% | 2%
Via Viacoin(VIA) -1,75 1% | 1%
1% | 1%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,90 0% | 0%
0% | 0%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) Scrypt 1,09 63% | 49%
52% | 46%
Nlg Gulden(NLG) Scrypt 1,07 35% | 48%
49% | 50%
Linx Linx(LINX) Scrypt 0,61 52% | 41%
45% | 43%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) Scrypt 0,84 41% | 45%
45% | 46%
Litecoin logo Litecoin(LTC) Scrypt 0,71 43% | 43%
43% | 43%
Aur AUR-Scrypt(AUR) Scrypt 0,46 29% | 36%
35% | 34%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt Scrypt 0,69 42% | 42%
43% | 43%
Flo2 Florin(FLO) Scrypt 0,75 58% | 43%
39% | 42%
Bta2 Bata(BTA) Scrypt 0,01 31% | 31%
31% | 32%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) Scrypt 0,67 58% | 42%
45% | 39%
Note DNotes(NOTE) Scrypt 2,66 56% | 57%
57% | 52%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) Scrypt -1,83 1% | 1%
1% | 1%
Via Viacoin(VIA) Scrypt -1,90 0% | 0%
0% | 0%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) Scrypt -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) 0,86 35% | 45%
46% | 47%
Via Viacoin(VIA) -1,90 0% | 0%
0% | 0%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 0,69 42% | 42%
43% | 43%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 0,70 43% | 43%
43% | 43%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) 2,69 310772% | 64%
50% | 46%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 0,78 50% | 44%
45% | 39%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) 0,89 52% | 45%
46% | 47%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,83 2% | 1%
1% | 1%
Via Viacoin(VIA) -1,90 0% | 0%
0% | 0%
Linx Linx(LINX) 1,21 22% | 51%
49% | 46%
Linx Linx(LINX) 0,86 43% | 45%
45% | 43%
Flo2 Florin(FLO) 0,71 43% | 43%
39% | 42%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) 1,74 309399% | 51%
46% | 45%
Bta2 Bata(BTA) 0,03 27% | 32%
31% | 32%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) 0,87 30% | 45%
46% | 47%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 0,88 44% | 44%
44% | 44%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 1,15 45% | 44%
39% | 40%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 0,70 51% | 43%
45% | 39%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 0,69 42% | 42%
43% | 43%
Gmc GameCredits(GAME) Scrypt 0,86 71% | 45%
47% | 46%
Wdc Worldcoin(WDC) Scrypt 3,53 61% | 64%
60% | 63%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 0,93 44% | 44%
45% | 44%
Linx Linx(LINX) 0,69 47% | 42%
45% | 43%
Bta2 Bata(BTA) 0,04 32% | 32%
31% | 32%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 0,74 71% | 43%
45% | 39%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,83 2% | 1%
1% | 1%
Flo2 Florin(FLO) 0,54 41% | 40%
38% | 42%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 0,70 42% | 43%
43% | 43%
Nlg Gulden(NLG) 1,13 54% | 49%
49% | 50%
Nlg Gulden(NLG) 1,15 46% | 49%
49% | 50%
Flo2 Florin(FLO) 0,74 44% | 43%
39% | 42%
Via Viacoin(VIA) -1,90 0% | 0%
0% | 0%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,83 1% | 1%
1% | 1%
Gmc GameCredits(GAME) 0,91 19% | 46%
47% | 47%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 0,37 46% | 35%
36% | 34%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 1,09 44% | 44%
40% | 39%
Gmc GameCredits(GAME) 1,29 50% | 52%
53% | 52%
Nlg Gulden(NLG) 1,13 46% | 49%
49% | 50%
Gmc GameCredits(GAME) 1,05 51% | 48%
49% | 48%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) 1,58 1808% | 49%
46% | 45%
Bta2 Bata(BTA) 0,12 40% | 33%
32% | 33%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%

Loại Mã Hóa SHA-256

Antminer S9 Công suất máy:14Th/s Nguồn tiêu thụ:1370W

Coin Thu Nhập $(24h) Lợi nhuận(Giờ|Ngày
Tháng|Năm)
Ppc Peercoin(PPC) 14,30 114% | 113%
113% | 111%
Nicehash2 Nicehash-SHA 12,61 101% | 102%
104% | 109%
Btclogo Bitcoin(BTC) 12,23 100% | 100%
100% | 100%
Dem Deutsche 11,93 105% | 98%
98% | 97%
Digibytelogo DGB-SHA(DGB) 11,11 98% | 93%
91% | 90%
Bcc BitcoinCash(BCC) 10,37 88% | 88%
71% | 101%
Mzc Mazacoin(MZC) 5,85 70% | 59%
64% | 68%
Zet Zetacoin(ZET) 2,60 44% | 38%
37% | 36%
Crw2 Crown(CRW) -3,19 1% | 1%
1% | 1%
Myr Myriad-SHA(XMY) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Unit Universal(UNIT) SHA-256 3,00 113% | 102%
103% | 105%
Btclogo Bitcoin(BTC) SHA-256 2,88 100% | 100%
100% | 100%
Nicehash2 Nicehash-SHA SHA-256 2,73 97% | 98%
98% | 97%
Bcc BitcoinCash(BCH) SHA-256 2,94 102% | 101%
101% | 96%
Aur AUR-SHA(AUR) SHA-256 2,86 77% | 93%
85% | 78%
Dem Deutsche 1,65 94% | 80%
88% | 87%
Ppc Peercoin(PPC) SHA-256 2,63 95% | 96%
90% | 88%
Dgb DGB-SHA(DGB) SHA-256 2,88 141% | 100%
101% | 99%
Zet Zetacoin(ZET) SHA-256 -0,22 60% | 50%
51% | 49%
Crw2 Crown(CRW) SHA-256 -3,23 1% | 1%
1% | 1%
Uno Unobtanium(UNO) SHA-256 -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Myr Myriad-SHA(XMY) SHA-256 -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Ppc Peercoin(PPC) 2,60 96% | 96%
90% | 88%
Unit Universal(UNIT) 3,79 89% | 99%
97% | 92%
Zet Zetacoin(ZET) -0,13 47% | 51%
51% | 48%
Dgb DGB-SHA(DGB) 4,01 96% | 101%
100% | 98%
Dem Deutsche 3,09 75% | 98%
104% | 95%
Aur AUR-SHA(AUR) 2,05 87% | 71%
62% | 63%
Aur AUR-SHA(AUR) 2,88 81% | 94%
86% | 79%
Uno Unobtanium(UNO) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Crw2 Crown(CRW) -3,23 1% | 1%
1% | 1%
Crw2 Crown(CRW) -3,23 1% | 1%
1% | 1%
Nicehash2 Nicehash-SHA 3,73 95% | 98%
97% | 96%
Ppc Peercoin(PPC) 3,21 90% | 92%
93% | 92%
Bcc BitcoinCash(BCH) 3,25 97% | 96%
92% | 91%
Nicehash2 Nicehash-SHA 2,73 97% | 98%
98% | 97%
Zet Zetacoin(ZET) -0,22 54% | 50%
51% | 48%
Myr Myriad-SHA(XMY) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Uno Unobtanium(UNO) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Uno Unobtanium(UNO) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Nicehash2 Nicehash-SHA 2,73 97% | 98%
98% | 97%
Dem Deutsche 2,74 82% | 91%
86% | 75%
Myr Myriad-SHA(XMY) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Unit Universal(UNIT) 3,76 108% | 99%
97% | 93%
Ppc Peercoin(PPC) 2,63 88% | 87%
89% | 88%
Bcc BitcoinCash(BCH) 2,95 101% | 100%
101% | 97%
Zet Zetacoin(ZET) -0,12 45% | 52%
51% | 48%
Bcc BitcoinCash(BCH) 2,97 102% | 99%
93% | 92%
Dem Deutsche 3,56 90% | 91%
99% | 110%
Dgb DGB-SHA(DGB) 4,04 109% | 101%
100% | 99%
Dgb DGB-SHA(DGB) 2,98 116% | 101%
102% | 100%
Myr Myriad-SHA(XMY) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Btclogo Bitcoin(BTC) 2,85 100% | 100%
100% | 100%
Crw2 Crown(CRW) -3,23 1% | 1%
1% | 1%
Unit Universal(UNIT) 4,07 105% | 102%
98% | 94%
Btclogo Bitcoin(BTC) 3,90 100% | 100%
100% | 100%
Aur AUR-SHA(AUR) 2,57 87% | 90%
86% | 79%
Btclogo Bitcoin(BTC) 2,89 100% | 100%
100% | 100%

Loại Mã Hóa X11

D3 Công suất máy:15Th/s Nguồn tiêu thụ:1200W

Coin Thu Nhập $(24h) Lợi nhuận(Giờ|Ngày
Tháng|Năm)
Onix Onix(ONX) 6,76 71% | 62%
65% | 70%
Cann Cannabiscoin(CANN) 6,44 69% | 60%
65% | 67%
Dash darkcoin Dash(DASH) 6,20 66% | 59%
62% | 63%
Mue2 MonetaryUnit(MUE) 6,12 49% | 58%
60% | 61%
Infx Influxcoin(INFX) 5,05 62% | 51%
59% | 63%
Nicehash2 Nicehash-X11 6,21 60% | 59%
65% | 68%
Cream Creamcoin(CRM) 4,13 42% | 45%
48% | 47%
Dp DigitalpriceClassic(DPC) 2,26 47% | 33%
33% | 29%
Pxi Prime-XI(PXI) 3,23 59% | 39%
44% | 45%
Adz Adzcoin(ADZ) 6,30 76% | 55%
47% | 54%
Start Startcoin(START) 3,00 63% | 38%
32% | 32%
Smc Smartcoin(SMC) 0,83 18% | 22%
23% | 26%
Adz Adzcoin(ADZ) 2,45 9% | 34%
35% | 34%
Xmcc Monoeci(XMCC) X11 -0,08 65% | 45%
50% | 55%
Nicehash2 Nicehash-X11 X11 0,12 51% | 49%
48% | 54%
Dash darkcoin Dash(DASH) X11 -0,28 51% | 42%
42% | 42%
Mue2 MonetaryUnit(MUE) X11 -0,30 33% | 42%
42% | 43%
Cann Cannabiscoin(CANN) X11 0,25 61% | 51%
51% | 52%
Infx Influxcoin(INFX) X11 -0,66 38% | 36%
38% | 41%
Pxi Prime-XI(PXI) X11 -0,29 48% | 42%
42% | 43%
Onix Onix(ONX) X11 -0,48 37% | 39%
37% | 40%
Start Startcoin(START) X11 -0,84 45% | 28%
32% | 26%
Cream Creamcoin(CRM) X11 -1,46 27% | 23%
17% | 15%
Infx Influxcoin(INFX) 0,25 36% | 50%
49% | 53%
Start Startcoin(START) -0,81 45% | 29%
32% | 26%
Pxi Prime-XI(PXI) -0,29 59% | 42%
42% | 43%
Cann Cannabiscoin(CANN) 0,26 65% | 51%
51% | 52%
Nicehash2 Nicehash-X11 0,09 51% | 48%
48% | 54%
Cann Cannabiscoin(CANN) 0,27 62% | 51%
51% | 52%
Onix Onix(ONX) -0,45 40% | 39%
38% | 40%
Nicehash2 Nicehash-X11 0,13 48% | 48%
48% | 54%
Mue2 MonetaryUnit(MUE) -0,29 50% | 42%
42% | 43%
Infx Influxcoin(INFX) 0,47 62% | 53%
50% | 54%
Dash darkcoin Dash(DASH) -0,29 38% | 42%
42% | 42%
Xmcc Monoeci(XMCC) 0,13 46% | 49%
53% | 58%
Cream Creamcoin(CRM) -1,94 20% | 15%
15% | 13%
Start Startcoin(START) -0,63 26% | 31%
32% | 26%
Mue2 MonetaryUnit(MUE) -0,12 38% | 43%
42% | 43%
Cann Cannabiscoin(CANN) 0,26 55% | 51%
51% | 52%
Xmcc Monoeci(XMCC) 0,06 46% | 48%
52% | 57%
Start Startcoin(START) -0,55 11% | 32%
32% | 26%
Onix Onix(ONX) -0,24 40% | 43%
40% | 43%
Dash darkcoin Dash(DASH) -0,28 54% | 42%
42% | 42%
Dash darkcoin Dash(DASH) -0,30 38% | 42%
42% | 42%
Onix Onix(ONX) -0,25 36% | 43%
40% | 43%
Pxi Prime-XI(PXI) -0,24 41% | 43%
43% | 43%
Mue2 MonetaryUnit(MUE) -0,06 25% | 44%
43% | 44%
Pxi Prime-XI(PXI) -0,29 52% | 42%
42% | 43%
Infx Influxcoin(INFX) -0,64 40% | 36%
39% | 42%
Nicehash2 Nicehash-X11 0,11 59% | 48%
48% | 54%
Xmcc Monoeci(XMCC) 0,15 51% | 49%
51% | 55%
Pac Paccoin($PAC) X11 -0,33 49% | 41%
39% | 41%
Pac Paccoin($PAC) -0,14 51% | 44%
41% | 42%
Pac Paccoin($PAC) -0,15 28% | 44%
40% | 41%
Cream Creamcoin(CRM) -1,82 15% | 17%
15% | 13%
Pac Paccoin($PAC) -0,19 51% | 43%
40% | 41%
Cream Creamcoin(CRM) -1,47 20% | 23%
17% | 15%