Hiệu suất lợi nhuận SHA-256

Antminer S9 Công suất máy:14Th/s Nguồn tiêu thụ:1370W

Coin Thu Nhập $(24H) Lợi nhuận
Ppc Peercoin(PPC) 14,30 114% | 113%
113% | 111%
Nicehash2 Nicehash-SHA 12,61 101% | 102%
104% | 109%
Btclogo Bitcoin(BTC) 12,23 100% | 100%
100% | 100%
Dem Deutsche 11,93 105% | 98%
98% | 97%
Digibytelogo DGB-SHA(DGB) 11,11 98% | 93%
91% | 90%
Bcc BitcoinCash(BCC) 10,37 88% | 88%
71% | 101%
Mzc Mazacoin(MZC) 5,85 70% | 59%
64% | 68%
Zet Zetacoin(ZET) 2,60 44% | 38%
37% | 36%
Crw2 Crown(CRW) -3,19 1% | 1%
1% | 1%
Myr Myriad-SHA(XMY) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Unit Universal(UNIT) SHA-256 0,00 108% | 104%
101% | 99%
Btclogo Bitcoin(BTC) SHA-256 -0,13 100% | 100%
100% | 100%
Nicehash2 Nicehash-SHA SHA-256 -0,18 98% | 98%
97% | 97%
Bcc BitcoinCash(BCH) SHA-256 -0,05 102% | 102%
101% | 100%
Aur AUR-SHA(AUR) SHA-256 -0,98 48% | 73%
55% | 49%
Dem Deutsche 0,28 115% | 113%
109% | 96%
Ppc Peercoin(PPC) SHA-256 -0,29 99% | 95%
87% | 86%
Dgb DGB-SHA(DGB) SHA-256 -0,04 144% | 103%
101% | 100%
Zet Zetacoin(ZET) SHA-256 -2,62 21% | 21%
23% | 23%
Crw2 Crown(CRW) SHA-256 -3,28 0% | 0%
0% | 0%
Uno Unobtanium(UNO) SHA-256 -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Myr Myriad-SHA(XMY) SHA-256 -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Ppc Peercoin(PPC) 0,01 97% | 97%
94% | 91%
Unit Universal(UNIT) -0,13 104% | 96%
89% | 93%
Zet Zetacoin(ZET) -2,48 31% | 26%
24% | 22%
Dgb DGB-SHA(DGB) -0,17 117% | 99%
100% | 99%
Dem Deutsche -0,18 116% | 99%
100% | 85%
Aur AUR-SHA(AUR) -0,50 67% | 88%
75% | 74%
Aur AUR-SHA(AUR) -1,20 79% | 67%
53% | 48%
Uno Unobtanium(UNO) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Crw2 Crown(CRW) -3,28 0% | 0%
0% | 0%
Crw2 Crown(CRW) -3,28 0% | 0%
0% | 0%
Nicehash2 Nicehash-SHA -0,21 96% | 97%
98% | 97%
Ppc Peercoin(PPC) -0,29 99% | 95%
87% | 86%
Bcc BitcoinCash(BCH) -0,17 100% | 99%
99% | 98%
Nicehash2 Nicehash-SHA -0,17 96% | 98%
97% | 97%
Zet Zetacoin(ZET) -2,62 33% | 21%
22% | 22%
Myr Myriad-SHA(XMY) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Uno Unobtanium(UNO) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Uno Unobtanium(UNO) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Nicehash2 Nicehash-SHA -0,22 98% | 98%
97% | 97%
Dem Deutsche -0,54 77% | 86%
92% | 90%
Myr Myriad-SHA(XMY) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Unit Universal(UNIT) -0,19 127% | 99%
97% | 93%
Ppc Peercoin(PPC) -0,50 92% | 89%
87% | 86%
Bcc BitcoinCash(BCH) -0,18 99% | 99%
98% | 96%
Zet Zetacoin(ZET) -2,62 22% | 21%
23% | 23%
Bcc BitcoinCash(BCH) -0,17 105% | 99%
99% | 98%
Dem Deutsche -0,39 102% | 90%
77% | 75%
Dgb DGB-SHA(DGB) -0,02 101% | 100%
101% | 101%
Dgb DGB-SHA(DGB) -0,15 88% | 99%
100% | 101%
Myr Myriad-SHA(XMY) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
Btclogo Bitcoin(BTC) 0,24 100% | 100%
100% | 100%
Crw2 Crown(CRW) -3,28 0% | 0%
0% | 0%
Unit Universal(UNIT) -0,13 90% | 100%
98% | 94%
Btclogo Bitcoin(BTC) 0,16 100% | 100%
100% | 100%
Aur AUR-SHA(AUR) -1,40 68% | 60%
57% | 55%
Btclogo Bitcoin(BTC) -0,13 100% | 100%
100% | 100%
1 Deutsche -1,38 98% | 88%
87% | 82%
1 Universal(UNIT) SHA-256 -1,31 95% | 91%
87% | 82%
1 BitcoinCash(BCH) SHA-256 -1,96 34% | 46%
51% | 53%
1 DGB-SHA(DGB) SHA-256 -1,12 109% | 100%
100% | 102%
1 Bitcoin(BTC) SHA-256 -1,11 100% | 100%
100% | 100%
1 Nicehash-SHA SHA-256 -1,18 97% | 97%
97% | 99%
1 Peercoin(PPC) SHA-256 -1,21 94% | 96%
99% | 99%
1 AUR-SHA(AUR) SHA-256 -1,14 92% | 99%
84% | 77%
1 Zetacoin(ZET) SHA-256 -3,06 13% | 10%
10% | 11%
1 Crown(CRW) SHA-256 -3,28 0% | 0%
0% | 0%
1 Myriad-SHA(XMY) SHA-256 -3,29 0% | 0%
0% | 0%
1 Unobtanium(UNO) SHA-256 -3,29 0% | 0%
0% | 0%
1 BitcoinCash(BCH) -0,96 92% | 82%
71% | 73%
1 Myriad-SHA(XMY) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
1 DGB-SHA(DGB) -1,13 103% | 99%
100% | 101%
1 Bitcoin(BTC) -1,13 100% | 100%
100% | 100%
1 Peercoin(PPC) -1,18 92% | 97%
101% | 100%
1 AUR-SHA(AUR) -1,36 115% | 89%
75% | 69%
1 Unobtanium(UNO) -3,29 0% | 0%
0% | 0%
1 Zetacoin(ZET) -3,06 15% | 10%
10% | 11%
1 Crown(CRW) -3,28 0% | 0%
0% | 0%
1 Universal(UNIT) -1,09 96% | 97%
92% | 86%
1 Deutsche -1,37 96% | 88%
87% | 83%
1 Nicehash-SHA -1,19 97% | 97%
97% | 99%
1 BitcoinCashABC(BCH) SHA-256 -1,11 101% | 100%
99% | 99%
1 BitcoinCashABC(BCH) -1,08 99% | 99%
99% | 99%