Hiệu suất lợi nhuận Scrypt

ANTMINER L3 Công suất máy:504MH/s Nguồn tiêu thụ:800W

Coin Thu Nhập $(24H) Lợi nhuận
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 17,94 136% | 128%
132% | 130%
Moon Mooncoin(MOON) 19,37 140% | 137%
130% | 119%
Pink Pinkcoin(PINK) 12,27 89% | 91%
97% | 94%
Note DNotes(NOTE) 13,19 106% | 97%
96% | 93%
Gmc GameCredits(GAME) 13,33 136% | 98%
96% | 89%
Linx Linx(LINX) 9,71 129% | 75%
92% | 113%
Wdc Worldcoin(WDC) 12,50 94% | 93%
94% | 95%
Digibytelogo DGB-Scrypt(DGB) 13,05 99% | 96%
96% | 92%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 10,89 83% | 83%
85% | 83%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 10,86 89% | 82%
93% | 38%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 10,27 78% | 79%
69% | 65%
Xvg Verge-Scrypt(XVG) 13,66 71% | 100%
104% | 98%
Cat Catcoin(CAT) 8,91 83% | 78%
73% | 64%
Bta2 Bata(BTA) 1,29 14% | 21%
20% | 19%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,59 2% | 2%
2% | 2%
Via Viacoin(VIA) -1,75 1% | 1%
1% | 1%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,90 0% | 0%
0% | 0%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) Scrypt -0,46 48% | 41%
41% | 43%
Nlg Gulden(NLG) Scrypt -0,49 18% | 41%
42% | 42%
Linx Linx(LINX) Scrypt -0,24 35% | 48%
50% | 48%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) Scrypt -0,31 52% | 46%
47% | 47%
Litecoin logo Litecoin(LTC) Scrypt -0,33 44% | 45%
45% | 44%
Aur AUR-Scrypt(AUR) Scrypt -0,54 52% | 39%
31% | 34%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt Scrypt -0,16 46% | 50%
50% | 48%
Flo2 Florin(FLO) Scrypt -0,40 36% | 43%
48% | 50%
Bta2 Bata(BTA) Scrypt -0,66 37% | 36%
33% | 32%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) Scrypt -0,46 44% | 42%
42% | 44%
Note DNotes(NOTE) Scrypt 2,66 56% | 57%
57% | 52%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) Scrypt -1,85 2% | 2%
2% | 2%
Via Viacoin(VIA) Scrypt -1,90 1% | 1%
1% | 1%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) Scrypt -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) -0,31 63% | 45%
46% | 44%
Via Viacoin(VIA) -1,90 1% | 1%
1% | 1%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt -0,21 50% | 47%
46% | 44%
Litecoin logo Litecoin(LTC) -0,23 47% | 47%
47% | 45%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) -0,43 42% | 42%
44% | 44%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) -0,44 55% | 42%
43% | 44%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) -0,30 32% | 46%
47% | 47%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,84 2% | 2%
2% | 2%
Via Viacoin(VIA) -1,89 1% | 1%
1% | 1%
Linx Linx(LINX) -0,37 26% | 44%
42% | 39%
Linx Linx(LINX) -0,33 48% | 44%
43% | 39%
Flo2 Florin(FLO) -0,37 40% | 44%
49% | 51%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) -0,46 48% | 41%
41% | 43%
Bta2 Bata(BTA) -0,65 37% | 36%
33% | 32%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) -0,17 57% | 49%
49% | 48%
Litecoin logo Litecoin(LTC) -0,24 46% | 47%
47% | 45%
Aur AUR-Scrypt(AUR) -0,72 21% | 34%
32% | 35%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) -0,44 61% | 42%
43% | 44%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt -0,15 50% | 49%
47% | 45%
Gmc GameCredits(GAME) Scrypt -0,37 37% | 44%
43% | 44%
Wdc Worldcoin(WDC) Scrypt -0,38 47% | 44%
42% | 40%
Litecoin logo Litecoin(LTC) -0,29 46% | 46%
46% | 44%
Linx Linx(LINX) -0,24 35% | 48%
50% | 48%
Bta2 Bata(BTA) -0,65 37% | 36%
33% | 32%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) -0,31 32% | 45%
44% | 45%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,84 2% | 2%
2% | 2%
Flo2 Florin(FLO) -0,29 45% | 47%
53% | 56%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt -0,10 49% | 50%
49% | 47%
Nlg Gulden(NLG) -0,45 33% | 42%
44% | 44%
Nlg Gulden(NLG) -0,45 31% | 42%
44% | 43%
Flo2 Florin(FLO) -0,20 42% | 48%
54% | 53%
Via Viacoin(VIA) -1,90 1% | 1%
1% | 1%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,85 3% | 2%
2% | 2%
Gmc GameCredits(GAME) -0,42 34% | 42%
43% | 42%
Aur AUR-Scrypt(AUR) -0,68 34% | 35%
31% | 34%
Aur AUR-Scrypt(AUR) -0,66 45% | 36%
31% | 34%
Gmc GameCredits(GAME) -0,45 44% | 41%
42% | 42%
Nlg Gulden(NLG) -0,49 39% | 41%
43% | 42%
Gmc GameCredits(GAME) -0,38 18% | 43%
44% | 44%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) -0,31 66% | 45%
44% | 46%
Bta2 Bata(BTA) -0,63 34% | 37%
33% | 32%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
1 Worldcoin(WDC) -0,43 46% | 42%
42% | 40%
1 Worldcoin(WDC) -0,44 53% | 43%
43% | 41%
1 Worldcoin(WDC) -0,42 46% | 42%
44% | 40%