Hiệu suất lợi nhuận Scrypt

ANTMINER L3 Công suất máy:504MH/s Nguồn tiêu thụ:800W

Coin Thu Nhập $(24H) Lợi nhuận
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 17,94 136% | 128%
132% | 130%
Moon Mooncoin(MOON) 19,37 140% | 137%
130% | 119%
Pink Pinkcoin(PINK) 12,27 89% | 91%
97% | 94%
Note DNotes(NOTE) 13,19 106% | 97%
96% | 93%
Gmc GameCredits(GAME) 13,33 136% | 98%
96% | 89%
Linx Linx(LINX) 9,71 129% | 75%
92% | 113%
Wdc Worldcoin(WDC) 12,50 94% | 93%
94% | 95%
Digibytelogo DGB-Scrypt(DGB) 13,05 99% | 96%
96% | 92%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 10,89 83% | 83%
85% | 83%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 10,86 89% | 82%
93% | 38%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 10,27 78% | 79%
69% | 65%
Xvg Verge-Scrypt(XVG) 13,66 71% | 100%
104% | 98%
Cat Catcoin(CAT) 8,91 83% | 78%
73% | 64%
Bta2 Bata(BTA) 1,29 14% | 21%
20% | 19%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,59 2% | 2%
2% | 2%
Via Viacoin(VIA) -1,75 1% | 1%
1% | 1%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,90 0% | 0%
0% | 0%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) Scrypt 1,08 96% | 49%
52% | 46%
Nlg Gulden(NLG) Scrypt 1,08 33% | 49%
49% | 50%
Linx Linx(LINX) Scrypt 0,64 41% | 41%
44% | 43%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) Scrypt 0,83 47% | 45%
45% | 46%
Litecoin logo Litecoin(LTC) Scrypt 0,71 43% | 43%
43% | 43%
Aur AUR-Scrypt(AUR) Scrypt 0,46 29% | 36%
35% | 34%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt Scrypt 0,69 42% | 42%
43% | 43%
Flo2 Florin(FLO) Scrypt 0,75 46% | 43%
39% | 42%
Bta2 Bata(BTA) Scrypt 0,01 26% | 31%
31% | 32%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) Scrypt 0,67 55% | 42%
45% | 39%
Note DNotes(NOTE) Scrypt 2,66 56% | 57%
57% | 52%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) Scrypt -1,83 1% | 1%
1% | 1%
Via Viacoin(VIA) Scrypt -1,90 0% | 0%
0% | 0%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) Scrypt -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) 0,86 35% | 45%
46% | 47%
Via Viacoin(VIA) -1,90 0% | 0%
0% | 0%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 0,69 42% | 42%
43% | 43%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 0,70 43% | 43%
43% | 43%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) 2,69 310772% | 64%
50% | 46%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 0,78 50% | 44%
45% | 39%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) 0,89 52% | 45%
46% | 47%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,83 2% | 1%
1% | 1%
Via Viacoin(VIA) -1,90 0% | 0%
0% | 0%
Linx Linx(LINX) 1,21 22% | 51%
49% | 46%
Linx Linx(LINX) 0,86 43% | 45%
45% | 43%
Flo2 Florin(FLO) 0,71 43% | 43%
39% | 42%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) 1,74 309399% | 51%
46% | 45%
Bta2 Bata(BTA) 0,03 27% | 32%
31% | 32%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) 0,87 30% | 45%
46% | 47%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 0,88 44% | 44%
44% | 44%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 1,15 45% | 44%
39% | 40%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 0,70 51% | 43%
45% | 39%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 0,69 42% | 42%
43% | 43%
Gmc GameCredits(GAME) Scrypt 0,87 55% | 45%
47% | 46%
Wdc Worldcoin(WDC) Scrypt 3,53 61% | 64%
60% | 63%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 0,93 44% | 44%
45% | 44%
Linx Linx(LINX) 0,69 47% | 42%
45% | 43%
Bta2 Bata(BTA) 0,04 32% | 32%
31% | 32%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 0,74 71% | 43%
45% | 39%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,83 2% | 1%
1% | 1%
Flo2 Florin(FLO) 0,54 41% | 40%
38% | 42%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 0,70 42% | 43%
43% | 43%
Nlg Gulden(NLG) 1,13 54% | 49%
49% | 50%
Nlg Gulden(NLG) 1,15 46% | 49%
49% | 50%
Flo2 Florin(FLO) 0,74 44% | 43%
39% | 42%
Via Viacoin(VIA) -1,90 0% | 0%
0% | 0%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,83 1% | 1%
1% | 1%
Gmc GameCredits(GAME) 0,91 19% | 46%
47% | 47%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 0,37 46% | 35%
36% | 34%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 1,09 44% | 44%
40% | 39%
Gmc GameCredits(GAME) 1,29 50% | 52%
53% | 52%
Nlg Gulden(NLG) 1,13 46% | 49%
49% | 50%
Gmc GameCredits(GAME) 1,05 51% | 48%
49% | 48%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) 1,58 1808% | 49%
46% | 45%
Bta2 Bata(BTA) 0,12 40% | 33%
32% | 33%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%