Hiệu suất lợi nhuận Scrypt

ANTMINER L3 Công suất máy:504MH/s Nguồn tiêu thụ:800W

Coin Thu Nhập $(24H) Lợi nhuận
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 17,94 136% | 128%
132% | 130%
Moon Mooncoin(MOON) 19,37 140% | 137%
130% | 119%
Pink Pinkcoin(PINK) 12,27 89% | 91%
97% | 94%
Note DNotes(NOTE) 13,19 106% | 97%
96% | 93%
Gmc GameCredits(GAME) 13,33 136% | 98%
96% | 89%
Linx Linx(LINX) 9,71 129% | 75%
92% | 113%
Wdc Worldcoin(WDC) 12,50 94% | 93%
94% | 95%
Digibytelogo DGB-Scrypt(DGB) 13,05 99% | 96%
96% | 92%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 10,89 83% | 83%
85% | 83%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 10,86 89% | 82%
93% | 38%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 10,27 78% | 79%
69% | 65%
Xvg Verge-Scrypt(XVG) 13,66 71% | 100%
104% | 98%
Cat Catcoin(CAT) 8,91 83% | 78%
73% | 64%
Bta2 Bata(BTA) 1,29 14% | 21%
20% | 19%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,59 2% | 2%
2% | 2%
Via Viacoin(VIA) -1,75 1% | 1%
1% | 1%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,90 0% | 0%
0% | 0%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) Scrypt 0,09 97% | 64%
57% | 55%
Nlg Gulden(NLG) Scrypt -0,19 51% | 55%
54% | 51%
Linx Linx(LINX) Scrypt 0,01 37% | 61%
62% | 60%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) Scrypt -0,02 63% | 60%
60% | 59%
Litecoin logo Litecoin(LTC) Scrypt -0,19 55% | 55%
54% | 51%
Aur AUR-Scrypt(AUR) Scrypt -0,42 34% | 47%
37% | 27%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt Scrypt -0,08 58% | 58%
57% | 55%
Flo2 Florin(FLO) Scrypt 0,45 59% | 75%
77% | 71%
Bta2 Bata(BTA) Scrypt -1,92 178% | 0%
0% | 0%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) Scrypt 0,36 48% | 72%
75% | 75%
Note DNotes(NOTE) Scrypt 2,66 56% | 57%
57% | 52%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) Scrypt -1,73 6% | 6%
6% | 6%
Via Viacoin(VIA) Scrypt -1,89 1% | 1%
1% | 1%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) Scrypt -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) -0,02 51% | 60%
60% | 59%
Via Viacoin(VIA) -1,89 1% | 1%
1% | 1%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt -0,10 59% | 58%
57% | 55%
Litecoin logo Litecoin(LTC) -0,22 54% | 54%
52% | 50%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) -0,41 68% | 48%
52% | 53%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 0,39 60% | 73%
74% | 73%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) -0,09 46% | 58%
59% | 58%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,73 7% | 6%
6% | 6%
Via Viacoin(VIA) -1,89 1% | 1%
1% | 0%
Linx Linx(LINX) -0,11 35% | 57%
58% | 56%
Linx Linx(LINX) -0,04 42% | 60%
54% | 59%
Flo2 Florin(FLO) -0,03 67% | 57%
63% | 62%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) 0,13 102% | 65%
57% | 55%
Bta2 Bata(BTA) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) -0,03 72% | 60%
60% | 59%
Litecoin logo Litecoin(LTC) -0,20 55% | 55%
53% | 51%
Aur AUR-Scrypt(AUR) -0,42 34% | 47%
37% | 27%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) -0,15 44% | 56%
61% | 61%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt -0,10 59% | 58%
57% | 55%
Gmc GameCredits(GAME) Scrypt -0,42 53% | 48%
47% | 46%
Wdc Worldcoin(WDC) Scrypt -0,18 67% | 55%
50% | 51%
Litecoin logo Litecoin(LTC) -0,19 55% | 55%
53% | 51%
Linx Linx(LINX) -0,13 94% | 57%
57% | 56%
Bta2 Bata(BTA) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) -0,18 101% | 55%
61% | 61%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,73 3% | 6%
6% | 6%
Flo2 Florin(FLO) 0,31 73% | 71%
63% | 63%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt -0,10 60% | 58%
57% | 55%
Nlg Gulden(NLG) -0,15 31% | 56%
53% | 50%
Nlg Gulden(NLG) -0,17 62% | 56%
54% | 50%
Flo2 Florin(FLO) 0,02 80% | 60%
63% | 62%
Via Viacoin(VIA) -1,89 1% | 1%
1% | 1%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,73 9% | 6%
6% | 6%
Gmc GameCredits(GAME) -0,39 62% | 48%
47% | 47%
Aur AUR-Scrypt(AUR) -0,45 17% | 47%
35% | 27%
Aur AUR-Scrypt(AUR) -0,45 55% | 47%
37% | 27%
Gmc GameCredits(GAME) -0,42 56% | 48%
47% | 46%
Nlg Gulden(NLG) -0,17 94% | 56%
54% | 50%
Gmc GameCredits(GAME) -0,42 57% | 47%
47% | 46%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) -0,02 41% | 60%
55% | 54%
Bta2 Bata(BTA) -1,92 200% | 0%
0% | 0%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
1 Worldcoin(WDC) -0,40 51% | 49%
49% | 50%
1 Worldcoin(WDC) -0,40 53% | 48%
49% | 50%
1 Worldcoin(WDC) -0,37 45% | 49%
52% | 52%
1 Florin(FLO) Scrypt -0,15 63% | 58%
58% | 59%
1 Einsteinium(EMC2) Scrypt -0,27 55% | 55%
60% | 67%
1 Verge-Scrypt(XVG) Scrypt -0,52 48% | 65%
61% | 60%
1 Linx(LINX) Scrypt -0,78 68% | 52%
49% | 53%
1 DGB-Scrypt(DGB) Scrypt -0,54 66% | 63%
63% | 62%
1 Nicehash-Scrypt Scrypt -0,52 62% | 65%
63% | 61%
1 Worldcoin(WDC) Scrypt -0,31 126% | 74%
83% | 80%
1 Gulden(NLG) Scrypt -0,27 38% | 76%
71% | 64%
1 Litecoin(LTC) Scrypt -0,58 62% | 62%
61% | 59%
1 GameCredits(GAME) Scrypt -0,88 41% | 48%
47% | 46%
1 AUR-Scrypt(AUR) Scrypt -0,45 60% | 68%
63% | 52%
1 Dogecoin(DOGE) Scrypt -1,82 4% | 5%
5% | 5%
1 Viacoin(VIA) Scrypt -1,91 0% | 0%
0% | 0%
1 Myriad-Scrypt(XMY) Scrypt -1,92 0% | 0%
0% | 0%
1 Bata(BTA) Scrypt -1,35 19% | 17%
0% | 0%
1 Litecoin(LTC) -0,57 63% | 62%
62% | 59%
1 Worldcoin(WDC) -0,40 72% | 68%
85% | 78%
1 Viacoin(VIA) -1,91 0% | 0%
0% | 0%
1 Nicehash-Scrypt -0,52 63% | 65%
63% | 61%
1 AUR-Scrypt(AUR) -0,79 57% | 52%
48% | 40%
1 Gulden(NLG) -0,27 63% | 76%
71% | 64%
1 Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
1 Einsteinium(EMC2) -0,29 72% | 54%
60% | 66%
1 Bata(BTA) -1,90 147% | 1%
0% | 0%
1 Florin(FLO) 0,05 76% | 66%
64% | 66%
1 DGB-Scrypt(DGB) -0,54 76% | 63%
63% | 62%
1 Verge-Scrypt(XVG) -0,56 63% | 63%
61% | 61%
1 GameCredits(GAME) -0,85 64% | 49%
48% | 47%
1 Dogecoin(DOGE) -1,82 5% | 5%
5% | 5%
1 Linx(LINX) -0,88 46% | 47%
47% | 51%
1 LitecoinPlus(LCP) Scrypt -0,03 58% | 59%
60% | 51%
1 LitecoinPlus(LCP) 0,07 58% | 61%
61% | 50%