Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano BTC/VND 149.334.290 149.205.331
BTC/VND 150.827.633 147.856.500
BTC/VND 151.323.600 147.341.400
BTC/VND 152.537.244 146.647.970
CHIMCUGAY BTC/VND 152.996.124 146.996.276
BTC/VND 157.450.958 141.989.587
BTC/VND 160.165.100 150.134.500
BTC/VND 160.926.936 142.952.114
BTC/VND 163.590.256 157.046.646
BTC/VND 188.157.860 34.488.863

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETH/VND 14.799.312 1.003.009
Remitano ETH/VND 4.713.960 4.684.141
ETH/VND 4.746.787 4.621.321
CHIMCUGAY ETH/VND 4.829.505 4.640.117
ETH/VND 4.898.580 4.572.597
ETH/VND 4.914.074 4.663.143
ETH/VND 4.982.000 4.501.767
ETH/VND 5.119.002 4.457.170

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 22.800 22.200
USDT/VND 22.900 22.010
CHIMCUGAY USDT/VND 23.052 22.148
USDT/VND 23.500 21.500
USDT/VND 23.500 22.300
USDT/VND 24.000 21.750

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY LTC/VND 1.252.415 1.203.301
LTC/VND 1.262.500 1.159.685
LTC/VND 1.276.755 1.158.817
LTC/VND 1.320.423 1.149.706
LTC/VND 1.348.471 1.078.777

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY DASH/VND 3.671.411 3.527.423
DASH/VND 3.768.305 3.396.392
DASH/VND 3.884.792 3.382.531

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 10.924 10.495
XRP/VND 11.228 9.926
XRP/VND 11.558 10.064

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 23.303 20.290

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.250 22.700
PM/VND 23.290 22.510
PM/VND 23.390 22.760
PM/VND 23.400 22.750
PM/VND 23.400 22.750
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 30.000 22.300

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 17.990 1.010
WEX/VND 20.000 8.000
WEX/VND 20.000 3.100
WEX/VND 21.300 4.000
WEX/VND 21.500 19.500
WEX/VND 23.000 3.110

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 23.150 22.580
WMZ/VND 23.150 22.570
WMZ/VND 23.350 22.800