Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
BTC/VND 376.324.856 366.896.956
BTC/VND 407.070.400 402.581.520
BTC/VND 409.950.000 406.648.000
BTC/VND 413.412.000 398.458.800
BTC/VND 413.961.600 397.393.100
BTC/VND 423.273.600 380.764.282
BTC/VND 451.565.490 359.731.560
BTC/VND 459.749.520 396.438.248
BTC/VND 460.530.000 390.776.671
BTC/VND 471.672.912 406.158.481

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETH/VND 15.365.758 14.317.600
ETH/VND 16.110.000 15.889.999
ETH/VND 17.006.700 15.640.700
ETH/VND 17.027.190 14.713.186
ETH/VND 17.257.743 15.513.120
ETH/VND 17.597.312 10.100.190
ETH/VND 17.724.600 15.316.260
ETH/VND 17.894.600 15.709.000
ETH/VND 18.136.742 15.229.203
ETH/VND 18.523.830 15.634.985

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 24.000 22.700
USDT/VND 24.500 23.000
USDT/VND 24.800 23.200
USDT/VND 25.800 22.700
USDT/VND 25.920 23.328
USDT/VND 26.150 23.610
USDT/VND 26.551 23.325

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
LTC/VND 1.190.000 1.120.000
LTC/VND 7.036.243 6.329.656
LTC/VND 7.945.860 6.723.420
LTC/VND 8.009.435 6.838.530
LTC/VND 8.276.536 6.985.786

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
DASH/VND 22.884.768 20.528.640
DASH/VND 23.245.568 19.558.899
DASH/VND 24.075.915 20.321.206
DASH/VND 9.039.960 6.303.080

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 20.898 16.798
XRP/VND 20.902 18.630
XRP/VND 21.057 17.773

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 115.751 97.699

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 23.900 23.000
PM/VND 23.930 23.580
PM/VND 23.950 23.350
PM/VND 23.950 23.350
PM/VND 24.100 23.200
PM/VND 24.350 23.550

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 25.300 24.000
WEX/VND 25.300 23.000
WEX/VND 25.330 24.850
WEX/VND 25.350 24.800
WEX/VND 25.500 24.500
WEX/VND 26.150 24.800
WEX/VND 28.080 22.842

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 23.840 23.210
WMZ/VND 23.840 23.300
WMZ/VND 23.850 23.100

Thị trường ETC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETC/VND 316.665 300.126
CHIMCUGAY ETC/VND 777.600 693.471
ETC/VND 809.036 658.300
ETC/VND 830.859 701.284