Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano BTC/VND 175.000.000 174.135.519
BTC/VND 176.739.998 173.033.998
BTC/VND 176.976.800 170.284.400
CHIMCUGAY BTC/VND 179.114.409 170.767.450
BTC/VND 182.859.700 165.826.600
BTC/VND 182.958.559 164.414.918
BTC/VND 183.239.120 162.991.400
BTC/VND 184.109.844 169.829.470
BTC/VND 185.329.206 182.352.030

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano ETH/VND 13.731.896 13.673.000
ETH/VND 13.988.541 13.418.108
ETH/VND 14.012.526 13.491.399
CHIMCUGAY ETH/VND 14.052.551 13.335.061
ETH/VND 14.312.772 12.699.424
ETH/VND 14.444.027 12.722.981
ETH/VND 14.644.626 13.011.100
ETH/VND 22.999.312 10.103.009

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 23.300 22.210
USDT/VND 23.800 22.900
CHIMCUGAY USDT/VND 24.088 23.030
USDT/VND 24.351 22.325
USDT/VND 24.400 22.000
USDT/VND 24.500 23.200

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
LTC/VND 2.836.452 2.717.772
CHIMCUGAY LTC/VND 2.844.493 2.710.401
LTC/VND 2.883.405 2.530.335
LTC/VND 2.905.113 2.592.889
LTC/VND 2.935.810 2.586.000

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY DASH/VND 8.169.538 7.718.758
DASH/VND 8.317.507 7.326.453
DASH/VND 8.368.057 7.396.415

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 14.549 13.841
XRP/VND 14.949 13.168
XRP/VND 15.006 13.090

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 51.445 45.315

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.070 22.660
PM/VND 23.100 22.550
PM/VND 23.179 22.310
PM/VND 23.350 22.650
PM/VND 23.500 22.800
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 30.000 22.300

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 22.730 22.250
WEX/VND 22.750 22.200
WEX/VND 23.099 22.510
WEX/VND 23.400 21.800
WEX/VND 23.700 22.500

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 22.800 22.000
WMZ/VND 23.000 22.100
WMZ/VND 23.200 22.350