Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano BTC/VND 175.000.000 174.076.994
BTC/VND 176.739.998 173.165.370
BTC/VND 176.976.800 170.284.400
CHIMCUGAY BTC/VND 179.066.475 170.767.450
BTC/VND 182.859.700 165.826.600
BTC/VND 182.951.769 162.883.600
BTC/VND 182.983.154 164.437.020
BTC/VND 184.216.608 169.736.090
BTC/VND 185.323.977 182.346.885

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano ETH/VND 13.700.000 13.673.710
ETH/VND 13.988.541 13.317.000
ETH/VND 14.012.284 13.491.166
CHIMCUGAY ETH/VND 14.022.056 13.334.831
ETH/VND 14.312.772 12.719.794
ETH/VND 14.458.350 12.735.597
ETH/VND 14.644.626 13.072.970
ETH/VND 22.999.312 10.103.009

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 23.300 22.210
USDT/VND 23.800 22.900
CHIMCUGAY USDT/VND 24.088 23.030
USDT/VND 24.351 22.325
USDT/VND 24.400 22.000
USDT/VND 24.500 23.200

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
LTC/VND 2.836.452 2.717.772
CHIMCUGAY LTC/VND 2.854.128 2.710.401
LTC/VND 2.883.405 2.530.335
LTC/VND 2.913.458 2.588.186
LTC/VND 2.935.836 2.586.022

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY DASH/VND 8.169.538 7.713.438
DASH/VND 8.317.507 7.326.453
DASH/VND 8.368.057 7.395.540

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 14.573 13.914
XRP/VND 14.842 13.112
XRP/VND 14.970 13.186

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 51.445 45.315

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.070 22.660
PM/VND 23.100 22.550
PM/VND 23.179 22.310
PM/VND 23.350 22.650
PM/VND 23.500 22.800
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 30.000 22.300

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 22.730 22.250
WEX/VND 22.750 22.200
WEX/VND 23.099 22.510
WEX/VND 23.400 21.800
WEX/VND 23.700 22.500

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 22.800 22.000
WMZ/VND 23.000 22.100
WMZ/VND 23.200 22.350