Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano BTC/VND 149.724.733 149.200.000
BTC/VND 151.484.711 147.752.213
BTC/VND 151.830.000 146.790.000
CHIMCUGAY BTC/VND 152.397.000 146.914.000
BTC/VND 152.749.649 140.516.993
BTC/VND 153.438.406 145.968.692
BTC/VND 154.451.062 140.178.357
BTC/VND 156.423.400 146.674.900
BTC/VND 163.189.425 151.218.000
BTC/VND 183.433.227 33.318.764

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETH/VND 14.799.312 1.003.009
Remitano ETH/VND 6.568.000 6.540.000
ETH/VND 6.631.588 6.438.969
CHIMCUGAY ETH/VND 6.652.250 6.411.082
ETH/VND 6.659.542 6.146.534
ETH/VND 6.807.460 6.286.084
ETH/VND 6.817.768 6.405.403
ETH/VND 6.820.354 6.067.490

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 23.500 23.150
USDT/VND 24.000 22.400
USDT/VND 24.100 23.300
CHIMCUGAY USDT/VND 24.190 23.364
USDT/VND 24.300 22.500
USDT/VND 24.500 23.200

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
LTC/VND 1.286.961 1.233.338
CHIMCUGAY LTC/VND 1.301.224 1.252.794
LTC/VND 1.305.470 1.203.188
LTC/VND 1.329.108 1.182.395
LTC/VND 1.340.467 1.125.992

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
DASH/VND 3.469.126 3.170.775
CHIMCUGAY DASH/VND 3.487.845 3.320.866
DASH/VND 3.529.343 3.139.757

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 7.797 7.134
XRP/VND 7.809 7.492
XRP/VND 7.961 7.082

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 27.621 24.572

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.340 22.870
PM/VND 23.350 22.860
PM/VND 23.400 22.850
PM/VND 23.450 22.800
PM/VND 23.480 22.860
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 30.000 22.300

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 19.990 2.010
WEX/VND 20.000 8.000
WEX/VND 20.250 4.000
WEX/VND 21.300 4.000
WEX/VND 21.500 19.500
WEX/VND 23.000 4.020

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 23.100 22.300
WMZ/VND 23.500 22.360
WMZ/VND 23.500 22.410