Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano BTC/VND 149.495.043 148.960.741
BTC/VND 150.807.945 147.694.189
BTC/VND 150.824.280 146.855.220
BTC/VND 152.218.500 146.358.275
CHIMCUGAY BTC/VND 153.042.228 147.040.572
BTC/VND 157.450.958 141.989.587
BTC/VND 159.875.700 149.881.000
BTC/VND 160.669.264 142.723.223
BTC/VND 163.375.250 156.840.240
BTC/VND 188.130.499 34.482.209

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETH/VND 14.799.312 1.003.009
Remitano ETH/VND 4.715.400 4.697.705
ETH/VND 4.767.000 4.641.000
CHIMCUGAY ETH/VND 4.857.075 4.666.606
ETH/VND 4.899.948 4.574.600
ETH/VND 4.935.000 4.683.000
ETH/VND 4.987.901 4.510.700
ETH/VND 5.140.800 4.476.150

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 22.800 22.200
USDT/VND 22.900 22.010
CHIMCUGAY USDT/VND 23.052 22.148
USDT/VND 23.500 21.500
USDT/VND 23.500 22.300
USDT/VND 24.000 21.750

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY LTC/VND 1.254.029 1.204.851
LTC/VND 1.282.500 1.158.720
LTC/VND 1.286.866 1.162.330
LTC/VND 1.331.712 1.159.536
LTC/VND 1.348.930 1.079.144

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY DASH/VND 3.670.413 3.526.471
DASH/VND 3.768.748 3.372.727
DASH/VND 3.884.792 3.382.531

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 10.899 10.471
XRP/VND 11.228 9.998
XRP/VND 11.547 10.054

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 23.283 20.273

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.250 22.700
PM/VND 23.290 22.510
PM/VND 23.390 22.760
PM/VND 23.400 22.750
PM/VND 23.400 22.750
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 30.000 22.300

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 17.990 1.010
WEX/VND 20.000 8.000
WEX/VND 20.000 3.100
WEX/VND 21.300 4.000
WEX/VND 21.500 19.500
WEX/VND 23.000 3.110

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 23.150 22.580
WMZ/VND 23.150 22.570
WMZ/VND 23.350 22.800