Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano BTC/VND 149.207.938 148.879.796
BTC/VND 150.651.921 147.846.974
BTC/VND 151.203.911 147.224.860
BTC/VND 151.712.242 146.528.487
CHIMCUGAY BTC/VND 152.875.113 146.879.999
BTC/VND 157.368.117 142.100.932
BTC/VND 160.018.600 149.966.500
BTC/VND 160.598.726 142.660.564
BTC/VND 163.352.000 156.817.920
BTC/VND 189.256.598 34.530.564

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETH/VND 14.799.312 1.003.009
Remitano ETH/VND 4.712.082 4.676.086
ETH/VND 4.762.185 4.636.312
CHIMCUGAY ETH/VND 4.840.920 4.651.080
ETH/VND 4.869.410 4.549.235
ETH/VND 4.911.500 4.660.700
ETH/VND 4.967.433 4.485.621
ETH/VND 5.135.607 4.471.628

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 22.800 22.200
USDT/VND 22.900 22.010
CHIMCUGAY USDT/VND 23.052 22.148
USDT/VND 23.500 21.500
USDT/VND 23.500 22.300
USDT/VND 24.000 21.750

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY LTC/VND 1.249.531 1.200.530
LTC/VND 1.262.500 1.158.055
LTC/VND 1.276.755 1.156.577
LTC/VND 1.318.566 1.148.089
LTC/VND 1.346.500 1.077.200

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY DASH/VND 3.663.539 3.519.871
DASH/VND 3.758.758 3.389.240
DASH/VND 3.894.663 3.391.125

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 10.834 10.410
XRP/VND 11.184 9.885
XRP/VND 11.499 10.012

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 24.362 21.212

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.250 22.700
PM/VND 23.290 22.510
PM/VND 23.390 22.760
PM/VND 23.400 22.750
PM/VND 23.400 22.750
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 30.000 22.300

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 17.990 1.010
WEX/VND 20.000 8.000
WEX/VND 20.000 3.100
WEX/VND 21.300 4.000
WEX/VND 21.500 19.500
WEX/VND 23.000 3.110

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 23.150 22.580
WMZ/VND 23.150 22.570
WMZ/VND 23.350 22.800