Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano BTC/VND 175.000.000 174.230.563
BTC/VND 176.739.998 173.163.049
BTC/VND 176.976.800 170.284.400
CHIMCUGAY BTC/VND 179.114.409 170.767.450
BTC/VND 182.810.746 164.282.086
BTC/VND 182.859.700 165.826.600
BTC/VND 182.973.770 162.871.176
BTC/VND 184.109.844 169.423.060
BTC/VND 185.320.740 182.343.700

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano ETH/VND 13.728.120 13.669.950
ETH/VND 13.988.541 13.418.108
ETH/VND 14.012.526 13.491.399
CHIMCUGAY ETH/VND 14.052.407 13.335.061
ETH/VND 14.312.772 12.699.424
ETH/VND 14.443.804 12.722.784
ETH/VND 14.644.626 13.011.100
ETH/VND 22.999.312 10.103.009

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 23.300 22.210
USDT/VND 23.800 22.900
CHIMCUGAY USDT/VND 24.088 23.030
USDT/VND 24.351 22.325
USDT/VND 24.400 22.000
USDT/VND 24.500 23.200

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
LTC/VND 2.836.452 2.717.772
CHIMCUGAY LTC/VND 2.845.697 2.710.401
LTC/VND 2.883.405 2.530.335
LTC/VND 2.905.113 2.588.504
LTC/VND 2.933.439 2.583.911

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY DASH/VND 8.169.538 7.718.919
DASH/VND 8.393.600 7.402.322
DASH/VND 8.424.086 7.420.332

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 14.549 13.841
XRP/VND 14.930 13.151
XRP/VND 15.006 13.090

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 51.445 45.315

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.070 22.660
PM/VND 23.100 22.550
PM/VND 23.179 22.310
PM/VND 23.350 22.650
PM/VND 23.500 22.800
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 30.000 22.300

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 22.730 22.250
WEX/VND 22.750 22.200
WEX/VND 23.099 22.510
WEX/VND 23.400 21.800
WEX/VND 23.700 22.500

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 22.800 22.000
WMZ/VND 23.000 22.100
WMZ/VND 23.200 22.350