Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
BTC/VND 375.618.546 366.600.000
BTC/VND 408.087.217 401.832.398
BTC/VND 408.480.000 406.647.768
BTC/VND 412.918.500 397.983.150
BTC/VND 413.961.600 397.393.100
BTC/VND 423.273.600 380.764.282
BTC/VND 451.107.173 359.434.128
BTC/VND 459.384.825 396.334.282
BTC/VND 460.389.103 390.440.000
BTC/VND 470.946.185 405.532.695

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETH/VND 15.358.718 14.270.300
ETH/VND 15.868.800 15.868.800
ETH/VND 16.977.330 14.670.102
ETH/VND 17.006.698 15.640.698
ETH/VND 17.257.743 15.513.120
ETH/VND 17.597.312 10.100.190
ETH/VND 17.715.312 15.382.120
ETH/VND 17.894.597 15.708.997
ETH/VND 18.202.060 15.216.264
ETH/VND 18.501.081 15.615.784

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 24.000 22.700
USDT/VND 24.500 23.000
USDT/VND 24.800 23.200
USDT/VND 25.800 22.700
USDT/VND 25.920 23.328
USDT/VND 26.150 23.610
USDT/VND 26.551 23.325

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
LTC/VND 1.190.000 1.120.000
LTC/VND 7.036.243 6.329.656
LTC/VND 7.898.800 6.683.600
LTC/VND 7.990.559 6.791.573
LTC/VND 8.273.827 6.983.500

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
DASH/VND 22.884.768 20.528.640
DASH/VND 23.324.564 19.956.024
DASH/VND 24.102.997 20.344.065
DASH/VND 9.039.960 6.303.080

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 20.898 16.796
XRP/VND 20.901 17.642
XRP/VND 20.902 18.630

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 115.573 97.549

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 23.900 23.000
PM/VND 23.930 23.580
PM/VND 23.950 23.350
PM/VND 23.950 23.350
PM/VND 24.100 23.200
PM/VND 24.350 23.550

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 25.300 24.000
WEX/VND 25.300 23.000
WEX/VND 25.330 24.850
WEX/VND 25.350 24.800
WEX/VND 25.500 24.500
WEX/VND 26.150 24.800
WEX/VND 28.080 22.842

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 23.840 23.210
WMZ/VND 23.840 23.300
WMZ/VND 23.850 23.100

Thị trường ETC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETC/VND 316.665 300.126
CHIMCUGAY ETC/VND 777.600 693.471
ETC/VND 806.508 664.883
ETC/VND 820.585 692.612