Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano BTC/VND 175.000.000 174.211.133
BTC/VND 176.715.000 170.032.500
BTC/VND 176.739.998 173.276.781
CHIMCUGAY BTC/VND 178.849.688 170.583.671
BTC/VND 182.736.963 164.215.781
BTC/VND 182.846.306 162.360.847
BTC/VND 183.054.500 165.997.200
BTC/VND 184.022.760 169.477.570
BTC/VND 185.315.511 182.338.555

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano ETH/VND 13.728.120 13.667.623
ETH/VND 13.988.541 13.409.000
ETH/VND 14.012.284 13.491.166
CHIMCUGAY ETH/VND 14.043.013 13.334.831
ETH/VND 14.312.772 12.699.424
ETH/VND 14.435.576 12.715.536
ETH/VND 14.644.626 13.046.060
ETH/VND 22.999.312 10.103.009

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 23.300 22.210
USDT/VND 23.800 22.900
CHIMCUGAY USDT/VND 24.088 23.030
USDT/VND 24.351 22.325
USDT/VND 24.400 22.000
USDT/VND 24.500 23.200

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
LTC/VND 2.818.169 2.700.254
CHIMCUGAY LTC/VND 2.844.734 2.710.401
LTC/VND 2.883.405 2.530.335
LTC/VND 2.905.113 2.583.020
LTC/VND 2.931.886 2.582.543

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY DASH/VND 8.169.538 7.719.264
DASH/VND 8.368.053 7.403.242
DASH/VND 8.424.086 7.420.332

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 14.549 13.841
XRP/VND 14.836 13.046
XRP/VND 14.913 13.136

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 51.244 45.138

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.070 22.660
PM/VND 23.100 22.550
PM/VND 23.179 22.310
PM/VND 23.350 22.650
PM/VND 23.500 22.800
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 30.000 22.300

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 22.730 22.250
WEX/VND 22.750 22.200
WEX/VND 23.099 22.510
WEX/VND 23.400 21.800
WEX/VND 23.700 22.500

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 22.800 22.000
WMZ/VND 23.000 22.100
WMZ/VND 23.200 22.350