Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano BTC/VND 149.511.914 148.960.741
BTC/VND 150.807.710 147.693.959
BTC/VND 150.824.280 146.855.220
BTC/VND 152.201.628 146.348.262
CHIMCUGAY BTC/VND 153.042.228 147.040.572
BTC/VND 157.450.958 141.985.386
BTC/VND 159.875.700 149.881.000
BTC/VND 160.625.632 142.684.465
BTC/VND 163.399.000 156.863.040
BTC/VND 188.160.058 34.482.209

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETH/VND 14.799.312 1.003.009
Remitano ETH/VND 4.720.043 4.692.417
ETH/VND 4.767.000 4.641.000
CHIMCUGAY ETH/VND 4.857.075 4.666.606
ETH/VND 4.898.580 4.572.597
ETH/VND 4.935.000 4.683.000
ETH/VND 4.987.901 4.508.550
ETH/VND 5.140.800 4.476.150

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 22.800 22.200
USDT/VND 22.900 22.010
CHIMCUGAY USDT/VND 23.052 22.148
USDT/VND 23.500 21.500
USDT/VND 23.500 22.300
USDT/VND 24.000 21.750

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY LTC/VND 1.254.029 1.204.851
LTC/VND 1.282.315 1.162.329
LTC/VND 1.282.500 1.158.720
LTC/VND 1.320.868 1.150.094
LTC/VND 1.348.926 1.079.141

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY DASH/VND 3.670.309 3.526.382
DASH/VND 3.777.178 3.396.391
DASH/VND 3.884.792 3.382.531

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 10.890 10.463
XRP/VND 11.228 9.998
XRP/VND 11.545 10.052

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 23.283 20.273

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.250 22.700
PM/VND 23.290 22.510
PM/VND 23.390 22.760
PM/VND 23.400 22.750
PM/VND 23.400 22.750
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 30.000 22.300

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 17.990 1.010
WEX/VND 20.000 8.000
WEX/VND 20.000 3.100
WEX/VND 21.300 4.000
WEX/VND 21.500 19.500
WEX/VND 23.000 3.110

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 23.150 22.580
WMZ/VND 23.150 22.570
WMZ/VND 23.350 22.800