Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano BTC/VND 149.542.792 149.156.043
BTC/VND 150.824.052 146.854.998
BTC/VND 151.001.451 147.727.222
BTC/VND 152.265.696 146.554.742
CHIMCUGAY BTC/VND 153.042.228 147.040.572
BTC/VND 157.450.958 142.092.354
BTC/VND 159.968.000 150.063.900
BTC/VND 160.783.920 142.825.072
BTC/VND 163.485.076 156.945.673
BTC/VND 188.159.546 34.482.213

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETH/VND 14.799.312 1.003.009
Remitano ETH/VND 4.718.860 4.682.947
ETH/VND 4.771.379 4.645.264
CHIMCUGAY ETH/VND 4.845.367 4.655.355
ETH/VND 4.898.580 4.565.700
ETH/VND 4.926.453 4.674.889
ETH/VND 4.982.907 4.501.767
ETH/VND 5.145.522 4.480.262

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 22.800 22.200
USDT/VND 22.900 22.010
CHIMCUGAY USDT/VND 23.052 22.148
USDT/VND 23.500 21.500
USDT/VND 23.500 22.300
USDT/VND 24.000 21.750

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY LTC/VND 1.252.982 1.203.846
LTC/VND 1.282.364 1.159.955
LTC/VND 1.282.500 1.148.898
LTC/VND 1.320.423 1.149.706
LTC/VND 1.348.471 1.078.777

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY DASH/VND 3.665.392 3.521.643
DASH/VND 3.768.748 3.394.156
DASH/VND 3.884.792 3.382.531

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 10.924 10.495
XRP/VND 11.228 9.998
XRP/VND 11.559 10.064

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 23.226 20.223

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.250 22.700
PM/VND 23.290 22.510
PM/VND 23.390 22.760
PM/VND 23.400 22.750
PM/VND 23.400 22.750
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 30.000 22.300

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 17.990 1.010
WEX/VND 20.000 8.000
WEX/VND 20.000 3.100
WEX/VND 21.300 4.000
WEX/VND 21.500 19.500
WEX/VND 23.000 3.110

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 23.150 22.580
WMZ/VND 23.150 22.570
WMZ/VND 23.350 22.800