Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
BTC/VND 106.572.400 94.507.600
BTC/VND 184.049.089 32.229.771
Remitano BTC/VND 93.334.185 93.050.114
BTC/VND 93.986.674 92.570.109
BTC/VND 94.171.398 92.150.552
BTC/VND 94.689.112 91.627.586
BTC/VND 94.823.846 87.334.661
CHIMCUGAY BTC/VND 95.230.321 91.495.778
BTC/VND 98.833.000 92.655.200
BTC/VND 99.969.305 89.990.554

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano ETH/VND 2.639.600 2.635.872
ETH/VND 2.663.656 2.462.179
ETH/VND 2.664.702 2.601.936
CHIMCUGAY ETH/VND 2.690.545 2.585.033
ETH/VND 2.702.748 2.617.218
ETH/VND 2.721.412 2.541.148
ETH/VND 2.849.671 2.514.416
ETH/VND 5.998.026 1.998.026

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 23.300 21.700
USDT/VND 23.300 22.650
USDT/VND 23.350 22.800
USDT/VND 23.500 23.000
CHIMCUGAY USDT/VND 23.562 22.638
USDT/VND 24.500 22.500

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
LTC/VND 1.232.570 1.129.908
CHIMCUGAY LTC/VND 756.630 726.958
LTC/VND 767.484 719.315
LTC/VND 802.807 706.470
LTC/VND 804.139 709.534

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
DASH/VND 2.111.742 1.932.260
CHIMCUGAY DASH/VND 2.127.142 2.043.725
DASH/VND 2.220.416 1.959.191

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 8.588 8.251
XRP/VND 8.604 7.748
XRP/VND 9.112 8.040

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 17.632 15.557

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.090 22.110
PM/VND 23.250 22.700
PM/VND 23.250 22.760
PM/VND 23.300 22.750
PM/VND 23.450 22.600
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 30.000 22.300

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 17.990 1.010
WEX/VND 18.000 1.000
WEX/VND 20.000 8.000
WEX/VND 21.300 4.000
WEX/VND 21.500 19.500
WEX/VND 23.000 1.010

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 23.070 22.010
WMZ/VND 23.070 22.350
WMZ/VND 23.350 22.800