Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
BTC/VND 375.897.000 366.600.022
BTC/VND 407.070.400 402.084.240
BTC/VND 409.950.000 406.648.000
BTC/VND 413.412.000 398.458.800
BTC/VND 413.961.600 397.393.100
BTC/VND 423.273.600 380.764.282
BTC/VND 451.565.490 359.731.560
BTC/VND 459.749.520 396.438.248
BTC/VND 460.498.395 391.643.100
BTC/VND 471.562.965 406.063.805

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETH/VND 15.319.360 14.317.160
ETH/VND 16.089.999 15.870.000
ETH/VND 17.006.700 15.640.700
ETH/VND 17.051.871 14.734.513
ETH/VND 17.257.743 15.513.120
ETH/VND 17.597.312 10.100.190
ETH/VND 17.718.790 15.283.910
ETH/VND 17.818.620 15.642.300
ETH/VND 18.136.742 15.106.850
ETH/VND 18.502.422 15.616.915

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 24.000 22.700
USDT/VND 24.500 23.000
USDT/VND 24.800 23.200
USDT/VND 25.800 22.700
USDT/VND 25.920 23.328
USDT/VND 26.150 23.610
USDT/VND 26.551 23.325

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
LTC/VND 1.190.000 1.120.000
LTC/VND 7.036.243 6.329.656
LTC/VND 7.945.860 6.723.420
LTC/VND 8.009.435 6.838.530
LTC/VND 8.308.763 7.012.987

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
DASH/VND 22.884.768 20.528.640
DASH/VND 23.307.181 19.558.899
DASH/VND 24.075.915 20.321.206
DASH/VND 9.039.960 6.303.080

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 20.898 16.798
XRP/VND 20.902 18.630
XRP/VND 20.993 17.719

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 115.724 97.676

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 23.900 23.000
PM/VND 23.930 23.580
PM/VND 23.950 23.350
PM/VND 23.950 23.350
PM/VND 24.100 23.200
PM/VND 24.350 23.550

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 25.300 24.000
WEX/VND 25.300 23.000
WEX/VND 25.330 24.850
WEX/VND 25.350 24.800
WEX/VND 25.500 24.500
WEX/VND 26.150 24.800
WEX/VND 28.080 22.842

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 23.840 23.210
WMZ/VND 23.840 23.300
WMZ/VND 23.850 23.100

Thị trường ETC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETC/VND 316.665 300.126
CHIMCUGAY ETC/VND 777.600 693.471
ETC/VND 807.540 662.840
ETC/VND 827.626 698.555