Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
Remitano BTC/VND 149.490.824 149.297.683
BTC/VND 150.790.894 147.996.146
BTC/VND 151.687.531 147.695.754
BTC/VND 152.280.060 146.550.070
CHIMCUGAY BTC/VND 153.067.682 147.064.935
BTC/VND 157.445.747 142.287.000
BTC/VND 160.046.500 150.059.900
BTC/VND 160.667.325 142.721.501
BTC/VND 163.427.676 156.890.569
BTC/VND 189.256.641 34.530.564

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETH/VND 14.799.312 1.003.009
Remitano ETH/VND 4.715.839 4.681.152
ETH/VND 4.764.957 4.639.011
CHIMCUGAY ETH/VND 4.840.920 4.651.080
ETH/VND 4.884.216 4.565.700
ETH/VND 4.911.500 4.660.700
ETH/VND 4.944.108 4.501.767
ETH/VND 5.140.800 4.476.150

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 22.800 22.200
USDT/VND 22.900 22.010
CHIMCUGAY USDT/VND 23.052 22.148
USDT/VND 23.500 21.500
USDT/VND 23.500 22.300
USDT/VND 24.000 21.750

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY LTC/VND 1.252.127 1.203.024
LTC/VND 1.262.500 1.158.055
LTC/VND 1.276.755 1.160.020
LTC/VND 1.320.423 1.149.706
LTC/VND 1.346.575 1.077.260

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
CHIMCUGAY DASH/VND 3.667.474 3.523.658
DASH/VND 3.776.379 3.389.239
DASH/VND 3.884.792 3.382.531

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 10.855 10.430
XRP/VND 11.228 9.926
XRP/VND 11.525 10.035

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 24.410 21.254

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.250 22.700
PM/VND 23.290 22.510
PM/VND 23.390 22.760
PM/VND 23.400 22.750
PM/VND 23.400 22.750
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 30.000 22.300

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 17.990 1.010
WEX/VND 20.000 8.000
WEX/VND 20.000 3.100
WEX/VND 21.300 4.000
WEX/VND 21.500 19.500
WEX/VND 23.000 3.110

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 23.150 22.580
WMZ/VND 23.150 22.570
WMZ/VND 23.350 22.800