Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
BTC/VND 206.996.606 206.547.590
BTC/VND 210.527.514 205.129.372
BTC/VND 217.984.500 195.451.580
BTC/VND 219.884.480 206.141.471
BTC/VND 222.790.766 178.944.642
BTC/VND 225.890.000 206.961.000
BTC/VND 233.090.000 231.297.000

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETH/VND 13.250.000 13.171.693
ETH/VND 13.616.600 13.042.060
ETH/VND 14.041.760 13.143.022
ETH/VND 14.134.650 12.272.025
ETH/VND 14.434.500 13.195.500
ETH/VND 15.208.087 13.133.124
EXBTCVN.COM ETH/VND 15.472.365 12.951.283
ETH/VND 19.773.284 18.722.000
ETH/VND 23.999.312 8.000.000

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 23.800 22.800
USDT/VND 24.440 22.913
USDT/VND 24.790 22.010
USDT/VND 25.000 23.150

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
LTC/VND 4.135.681 3.911.665
LTC/VND 4.211.503 3.909.858
LTC/VND 4.324.725 3.958.650
LTC/VND 4.561.315 3.938.978
LTC/VND 5.198.900 4.456.200

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
DASH/VND 10.631.376 9.861.082
DASH/VND 10.875.000 9.931.782
DASH/VND 11.392.173 9.837.846
DASH/VND 9.039.960 6.303.080

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 16.864 15.787
XRP/VND 17.583 15.673
XRP/VND 18.264 15.772

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 54.128 46.743

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.240 22.650
PM/VND 23.300 22.700
PM/VND 23.330 22.650
PM/VND 23.340 22.750
PM/VND 23.350 22.850
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 30.000 22.300

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 23.540 21.100
WEX/VND 23.550 21.050
WEX/VND 23.900 22.600
WEX/VND 23.990 21.400
WEX/VND 24.400 22.600
WEX/VND 25.500 21.500
WEX/VND 30.000 22.800

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 23.000 21.900
WMZ/VND 23.170 22.060
WMZ/VND 23.170 22.060

Thị trường ETC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETC/VND 316.665 300.126
CHIMCUGAY ETC/VND 509.388 472.153
ETC/VND 521.096 476.659
ETC/VND 545.282 470.885