Thị trường BTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
BTC/VND 377.532.062 367.700.000
BTC/VND 408.706.600 403.191.360
BTC/VND 409.950.000 406.911.537
BTC/VND 412.965.500 398.028.450
BTC/VND 413.961.600 397.393.100
BTC/VND 423.273.600 380.764.282
BTC/VND 451.107.173 359.434.128
BTC/VND 459.453.513 396.235.083
BTC/VND 460.299.389 391.007.500
BTC/VND 471.635.369 406.126.153

Thị trường ETH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETH/VND 15.365.776 14.315.180
ETH/VND 16.200.000 15.899.999
ETH/VND 17.031.600 15.663.600
ETH/VND 17.052.120 14.734.728
ETH/VND 17.257.743 15.513.120
ETH/VND 17.597.312 10.100.190
ETH/VND 17.750.400 15.277.100
ETH/VND 17.894.600 15.709.000
ETH/VND 18.163.180 15.209.227
ETH/VND 18.524.101 15.635.214

Thị trường USDT

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
USDT/VND 24.000 22.700
USDT/VND 24.500 23.000
USDT/VND 24.800 23.200
USDT/VND 25.800 22.700
USDT/VND 25.920 23.328
USDT/VND 26.150 23.610
USDT/VND 26.551 23.325

Thị trường LTC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
LTC/VND 1.190.000 1.120.000
LTC/VND 7.036.243 6.329.656
LTC/VND 7.914.076 6.696.526
LTC/VND 7.929.340 6.758.736
LTC/VND 8.273.827 6.983.500

Thị trường DASH

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
DASH/VND 22.884.768 20.528.640
DASH/VND 23.245.568 19.363.310
DASH/VND 24.100.289 20.341.779
DASH/VND 9.039.960 6.303.080

Thị trường XRP

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
XRP/VND 20.895 16.798
XRP/VND 20.902 18.630
XRP/VND 20.991 17.718

Thị trường PPC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PPC/VND 115.742 97.691

Thị trường PM

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
PM/VND 23.800 21.500
PM/VND 23.900 23.000
PM/VND 23.930 23.580
PM/VND 23.950 23.350
PM/VND 23.950 23.350
PM/VND 24.100 23.200
PM/VND 24.350 23.550

Thị trường WEX

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WEX/VND 25.300 24.000
WEX/VND 25.300 23.000
WEX/VND 25.330 24.850
WEX/VND 25.350 24.800
WEX/VND 25.500 24.500
WEX/VND 26.150 24.800
WEX/VND 28.080 22.842

Thị trường WMZ

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
WMZ/VND 23.840 23.210
WMZ/VND 23.840 23.300
WMZ/VND 23.850 23.100

Thị trường ETC

Nguồn Quy Đổi Bán Ra(VNĐ) Mua Vào(VNĐ)
ETC/VND 316.665 300.126
CHIMCUGAY ETC/VND 777.600 693.471
ETC/VND 817.860 662.055
ETC/VND 847.667 715.471